Privacy Policy

toeflthailandtutor.com (“สถาบันฯ”) เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้สถาบันฯ จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า สถาบันฯ จะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ อย่างไร

โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งว่าท่านเป็นใคร หรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ ระบบของสถาบันฯ จะจัดเก็บเฉพาะชื่อที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอก จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย หรือหน้าที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อที่สถาบันฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ต่อไป

ในบางครั้ง สถาบันฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูลดังกล่าวตลอดจน วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติ สถาบันฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน หรือในกรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อ หรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น ในบางครั้งสถาบันฯ อาจให้ข้อมูลกับผู้ผลิตหรือผู้บริการที่สถาบันฯ คิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อไปยังสถาบันฯ เพื่อที่จะสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านได้

หากท่านลงทะเบียนไว้กับธุรกิจในเครือสถาบันฯ ผ่านทางอินเทอร์เนต สถาบันฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านและ/หรือธุรกิจ ของท่าน เทคโนโลยี cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่านเพื่อให้ สถาบันฯ ทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ โดยท่านสามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ cookies ได้

ในบางกรณี สถาบันฯ อาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เนต เพื่อที่สถาบันฯ จะได้เข้าใจถึงความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น ในกรณีที่มีการออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล สถาบันฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าสถาบันฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เว็บไซต์ ของสถาบันฯ อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่สถาบันฯ จะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ ระดับเดียวกับสถาบันฯ อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติได้